default logo

Voorwaarden

1. Definities

Wonderworld – BE0738351132 – Cathy Goyvaerts

 

Klant
De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Wonderworld.

Consument
De natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden een overeenkomst sluit met Wonderworld.

Gast
De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst een horecadienst moet worden verleend.

 

2. Toepassingsgebied

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Wonderworld en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

 

3. Verbintenissen van Wonderworld

3.1. Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te komen wanneer zij ondertekend is door enerzijds Wonderworld en anderzijds de klant. Wanneer de communicatie via e-mail verloopt, komt de overeenkomst slechts dan tot stand wanneer Wonderworld de door de klant gevraagde reservering uitdrukkelijk toezegt. Ook de uitvoering van deze verbintenissen impliceert het bestaan van de overeenkomst met inbegrip van de aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3.2. De klant aanvaardt en erkent dat de door Wonderworld aangegane verbintenissen loutere middelenverbintenissen zijn.
3.3. Binnen de grenzen van de redelijkheid is het Wonderworld toegestaan om af te wijken van de maten, gewichten, hoeveelheden en producten vermeld in haar offertes of overeenkomsten.
3.4. De prijzen die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn deze van de laatste door Wonderworld meegedeelde prijslijst. Wonderworld houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.
3.5. Indien Wonderworld op vraag van de klant (on)roerende goederen van derden huurt, gebeurt dit in naam en voor rekening van de klant. Wonderworld treedt louter op als tussenpersoon. De klant neemt de goederen in ontvangst en controleert ze op hun conformiteit. Wonderworld is niet aansprakelijk voor de gehuurde goederen, noch t.a.v. de eigenaar, noch t.a.v. de klant, noch t.a.v. derden.
3.6. Wonderworld is gerechtigd de overeenkomst niet/gedeeltelijk/gewijzigd uit te voeren indien de weersomstandigheden of de weersverwachtingen naar haar oordeel als dusdanig zijn dat de uitvoering zoals overeengekomen niet mogelijk is.

 

4. Verbintenissen van de klant

4.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, doet de klant alles wat nodig is om het werk van Wonderworld mogelijk te maken en te vergemakkelijken.

In het bijzonder, doch niet limitatief:
§  stelt de klant het terrein ter beschikking en maakt hij het toegankelijk voor Wonderworld;
§  stelt de klant alle nodige nutsvoorzieningen ter beschikking van Wonderworld, in het bijzonder elektriciteit en water. Indien dit werd overeengekomen stelt de klant ook gas ter beschikking van Wonderworld. Deze laatste is niet aansprakelijk voor het totaal of het gedeeltelijk uitvallen van de elektriciteit die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of gedeeltelijk verhinderd;
§  bezorgt hij alle nuttige inlichtingen aan Wonderworld en waarschuwt hij haar voor bijzondere risico’s;
§  stelt de klant Wonderworld in staat de contractuele planning te eerbiedigen en het werk tijdig uit te voeren;
§  zorgt de klant voor de eventuele vereiste administratieve vergunningen en verzekeringen;

4.2. De klant is ertoe gehouden om alle bestelde hoeveelheden te betalen, dit ongeacht het aanwezige aantal gasten.

 

5. Betaling

5.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van Wonderworld contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel.
5.2. Tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn, zal de facturatie van Wonderworld als volgt gebeuren:

– voorschotfactuur van 30% een maand voor de aanvang van de opdracht, contant betaalbaar;
– saldofactuur na de uitvoering van de opdracht, contant betaalbaar.

5.3. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het openstaande saldo alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het openstaande saldo met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 2.500,00, onverminderd het recht van Wonderworld om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.4. Indien er bij Wonderworld op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere (voorschot)facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, houdt Wonderworld zich uitdrukkelijk het recht voor om:

–  voor de nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen;
–  zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd en/of de diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden gepresteerd;
–  de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals voorzien in art. 6 van deze algemene voorwaarden.

 

6. Annulatie door de klant of door Wonderworld

Indien de klant de overeenkomst voortijdig annuleert of wanneer Wonderworld bij toepassing van art. 5 beslist tot ontbinding van de overeenkomst, dan is de klant aan Wonderworld een forfaitaire vergoeding verschuldigd afhankelijk van het tijdstip waarop de overeenkomst wordt beëindigd, onverminderd het recht van Wonderworld om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade:

– meer dan 1 jaar voor het evenement: het betaalde voorschot;

– tussen 1 jaar en 6 maanden voor het evenement: het betaalde voorschot meer € 1.000,00;

– tussen 6 maanden en 3 maanden voor het evenement: het betaalde voorschot meer € 1.500,00;

– tussen 3 maanden en 21 dagen voor het evenement: het betaalde voorschot meer € 2.500,00;

– tussen 21 dagen en 5 dagen voor het evenement: 50% van de overeengekomen prijs;

– tussen 5 dagen en 3 dagen voor het evenement: 75% van de overeengekomen prijs;

– vanaf 3 dagen voor het evenement: 100% van de overeengekomen prijs.

 

7. Overeenkomsten gesloten tussen een consument en Wonderworld

7.1. Wordt de overeenkomst gesloten tussen een consument en Wonderworld, en enkel in dit geval, dan zijn de  artikelen 5.4 en 6 van deze algemene voorwaarden niet toepasselijk; de bepalingen van dit artikel 7 zijn toepasselijk.
7.2. Indien een partij één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst na een ingebrekestelling doch zonder rechterlijke machtiging te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd zoals voorzien in art. 6 van deze algemene voorwaarden.
7.3. Indien één der partijen de overeenkomst voortijdig annuleert, dan is deze een forfaitaire vergoeding verschuldigd zoals voorzien in art. 6 van deze algemene voorwaarden, afhankelijk van het tijdstip waarop de overeenkomst wordt geannuleerd.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Aangezien de gegrondheid van de klachten anders niet kan worden geverifieerd, dienen klachten steeds onmiddellijk en schriftelijk te worden geformuleerd, dit is op de dag van het leveren van de prestaties.
8.2. Wonderworld is slechts aansprakelijk in geval van haar eigen opzettelijke fout, fraude of bedrog.
8.3. Wanneer Wonderworld voor de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van haar aangestelden en/of derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor hun fouten, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fouten.
8.4. De klant vrijwaart Wonderworld t.a.v. derden ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst behalve in geval van haar eigen opzettelijke fout, fraude of bedrog.
8.5. Wonderworld verwerft de eigendom van de gevonden voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen één jaar na de uitvoering van de overeenkomst bij Wonderworld heeft gemeld.

 

9. Bevoegdheidsbeding

Alle overeenkomsten waarop deze algemene contractvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het Vredegerecht Gent, de Rechtbank van Koophandel van Gent dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.

 

Wonderworld – Lange Munte 59 – Scheldewindeke